Tag: วันฮาซึอุมะอินาริ

🍣 วันฮาซึอุมะอินาริ 初午いなりの日

ทุกปีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัน วันฮาซึอินาริ จากความเชื่อที่ว่าวันแรกของอุมะ(午)ในปฏิทินเดือนกุมภาจะถูกเรียกว่า ฮาซึอุมะ (初午)ซึ่งเป็นการนับเรียงวันแบบปฏิทินจีนโดยใช้อักษรภาคพิภพ โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีการจัดงานเทศกาลที่ศาลเจ้าอินาริ

Back To Top